ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en (online) programma’s die door Rob Talens neurofasciaaltherapie georganiseerd en aangeboden.Rob Talensneurofasciaaltherapie biedt diensten in de gezondheidszorg (online) gezondheidsprogramma’s aan. Deelnemers die een factuur betalen voor een consult of een online programma gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.


Diensten en programma’s

Van al onze diensten staat op de website omschreven wat een klant van het consult kan verwachten en wat de kosten zijn voor deelname.


Betaling prgramma’s en consulten

Betaling van een consult of programma verloopt bij voorkeur via pin. Contant of per bankoverschrijving is mogelijk, maar heeft niet de voorkeur. De klant ontvangt hiervan een factuur. 

Indien termijnbetalingen mogelijk zijn, dan gaat de klant door de eerste termijnbetaling te voldoen, akkoord dat Rob Talens neurofasciaaltherapie volgende termijnen automatisch mag incasseren.

Indien de volgende termijnen niet geincasseerd kunnen worden, zal de behandeling worden gestopt. 

Door akkoord te gaan betaling in termijnen is een klant hiervan op de hoogte.


Annulering

Na aanvang van programma is het niet mogelijk deze aankoop te annuleren, tenzij dit specifiek in de voorwaarden van het betreffende programma is aangegeven.


Gebruiksrecht

Het is een deelnemer van onze behandelmethode niet toegestaan om werkboeken, afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer te behoeve van het consult of programma worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren, tenzij Rob Talens neurofasciaaltherapie vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben. Het is wel toegestaan om foto’s van afbeeldingen te maken en te publiceren via persoonlijke social media (zonder commerciële doeleinden). Ook is het toegestaan om foto’s te maken tijdens de consulten die via persoonlijkesocial media gedeeld mogen worden.


Verhindering gratis pijncheck

Tot 3 uur voor het gratis pijncheck consult is het mogelijk om kosteloos te annuleren. 

Wanneer een persoon waarmee de afspraak is gemaakt niet komt opdagen zonder voortijdig afbericht, wordt een vergoeding van 20 euro in rekening gebracht.


Verhindering betaalde diensten

Tot 3 uur voor een consult is het mogelijk om kosteloos te annuleren. 

Wanneer de persoon waarmee de afspraak is gemaakt niet komt opdagen zonder voortijdig afbericht, wordt een vergoeding van 45 euro in rekening gebracht.


Wijziging evenement

Indien een afspraak door omstandigheden niet kan doorgaan zal Rob Talens elke klant tijdig op de hoogte stellen. Rob Talens zal ervoor zorg dragen dat elke klant tijdig op de hoogte zal worden gebracht van de nieuwe datum en locatie.


Gebruiksrecht beeld, audio en materiaal

Het is een deelnemer niet toegestaan om tijdens consulten video- of audio-opnamen te maken. Ook is het niet toegestaan om langer dan 2 minuten beelden live uit te zenden via social media of andere distributiekanalen. Het is een deelnemer van een programma niet toegestaan om werkboeken, afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer ten behoeve van het programma worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren, tenzij Rob Talens neurofasciaaltherapie vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben. Het is wel toegestaan om foto’s van afbeeldingen te maken en te publiceren via persoonlijke social media (zonder commerciële doeleinden). Ook is het toegestaan om foto’s te maken tijdens het consult die via persoonlijkesocial media gedeeld mogen worden.


Beeld- en portretrechten

Rob Talens neurofasciaaltherapie tijdens consulten opnamen maken (foto’s en video’s). Het is mogelijk dat een klant op deze beelden herkenbaar te zien is. Rob Talens neurofasciaaltherapie heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor educatieve, of marketingdoeleinden. Door deelname aan een consult geeft de deelnemer toestemming aan Rob Talens om deze beelden te kunnen gebruiken.


Gezondheid

Wanneer je deelneemt aan een consult dien je vrij te zijn van overdraagbare virusssen en/of besmettelijke ziekten. Indien dit niet zo is of je hierover twijfelt, dien je dit voorafgaand aan je aanmelding kenbaar te maken bij Rob Talens


Aansprakelijkheid

Rob Talens neurofasciaaltherapie er alles aan om de behandeling voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van onze praktijk is voor eigen risico van de deelnemer. Rob Talens neurofasciaaltherapie is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die de deelnemer heeft meegebracht naar het consult.

Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een consult of een (online) programma is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. Rob Talens kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.


Onze diensten en (online) programma’s zijn bedoeld om jou (de deelnemer) te helpen je klachten te bestrijden en je gezondheidsdoelen te bereiken. We kunnen geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door ons aangeboden kennis is geheel aan jou. We willen en kunnen je alleen helpen door fysieke behandeling, coaching, training en door het delen van onze kennis, ervaringen en strategieën.


Alle diensten die Rob Talens neurofasciaaltherapie zijn door ons ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in dit programma of in welke van onze content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Wij bieden geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door ons gepresenteerde programma’s, producten, evenementen, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Wij adviseren om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen, ofhandelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kan Rob Talens neurofasciaaltherapie verantwoordelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

Kortom: Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven.


Gedragsregels

Om de consulten ordelijk te laten verlopen dien je tijdens de bijeenkomst de aanwijzingen van de organisatie en behandelend therapeut op te volgen. Wij behouden ons het recht voor je als deelnemer per direct de toegang tot de praktijk te ontzeggen indien;

je de aanwijzingen van de organisatie niet opvolgt

je op welke manier dan ook promotionele uitingen verspreidt die niet met het bezoek te maken hebben, in of rondom de locatie van het consult, of andere deelnemers probeert te benaderen met promotionele bedoelingen of commerciële activiteiten die geen betrekking hebben op de diensten van Rob Talens

indien je langdurig audio-of video-opnamen maakt of uitzendt

je het bezoek op welke wijze dan ook verstoort

aanstotend gedrag vertoont of verzoek om seksuele handelingen indient

je tijdens het bezoek alcohol en/of drugs gebruikt*


In alle van bovengenoemde incidenten zal je als deelnemer per direct uit de praktijk verwijderd worden. Je hebt in deze gevallen geen recht op restitutie van het deelnamegeld. (*alcohol en/of drugs zijn niet toegestaan)


Dank dat je deze kleine letters (Algemene Voorwaarden) hebt gelezen.

We willen deze bepalingen vooraf graag duidelijk met je gecommuniceerd hebben.

Heb je nog vragen? Stuur een mail naar: info@robtalens.nl
PRIVACY


Algemeen

Met ingang van 25 mei 2018 vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en zal door de Autoriteit Persoonsgegevens worden toegezien op naleving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG). De AVG is de (nieuwe) wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft iedere organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

In de praktijk betekent dit, dat wij binnen onze praktijk onszelf en overige verwerkers nader onder de loep nemen en de verwerkingsstromen van gegevens vastleggen en beveiligen om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij ons in veilige handen zijn.


Privacy door standaard en door ontwerp

Wij, Rob Talens neurofasciaaltherapie, letten er nauwgezet op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is. Rob Talens neurofasciaaltherapie gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen, namelijk het agenderen van afspraken, uw behandeling en het financieel afhandelen van de behandeling.


De plichten van de praktijk

Rob Talens neurofasciaaltherapie ,Industrieweg 10 P, 1566 JP Assendelft, is volgens de AVG de verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvinden. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:


Uw gegevens (naam, adres, tel nr., e-mailadres, medische klacht) worden uitsluitend voor specifieke doeleinden verzameld, t.w.

Voor zorgverlening;

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden en vooraf wordt uw goedkeurig gevraagd middels een door uzelf ondertekende toestemmingsverklaring.

Alle therapeuten, coaches en trainers werkzaam binnen Rob Talens neurofasciaaltherapie hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens en hebben geheimhoudingsplicht

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen (zoals werken met inlogcodes op beveiligde pc’s metbeveiligde software specifiek bedoeld voor registratie medische- / therapiebehandelingen)

De strenge beveiligingseisen worden ook aan partijen gesteld die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken (bv zorgverzekeraars en softwareleverancier(s)) middels verwerkerovereenkomsten

Mocht er onverhoopt ergens een datalek plaatsvinden, melden wij dit binnen 48 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens

Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw financiële gegevens bewaren wij de wettelijke termijn van 7 jaar


Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten / bezwaar aan te tekenen.

Het recht op dataportabiliteit, d.w.z. overdraagbaarheid van persoonsgegevens ; het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van u heeft

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).


Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Rob Talens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts / verwijzer).

Uw gegevens worden slechts voor kwaliteitsdoeleinden (geanonimiseerd) verstrekt aan derden, zoals genoemd in de toestemmingsverklaring tussen u en onze praktijk.


Klachten: indien er onverhoopt een klacht mocht zijn, kunt u daarvoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/


Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen Neurofaciaaltherapie Rob Talens, Industrieweg 10 P, 1566 JP Assendelft, tel.0621566335, e-mail: info@robtalens.nlDISCLAIMER


Dit is de disclaimer van Rob Talens

Het copyright van deze website en bijbehorende content is vastgelegd door Rob Talens neurofasciaaltherapie. We stellen het op prijs dat je de inhoud niet verspreidt op een manier waarvan je met gezond verstand kunt inschatten dat wij dit niet toestaan. Hoe vervelend ook, dit zal juridische gevolgen hebben. Bij twijfel niet doen, of per e-mail toestemming vragen via info@robtalens.nl.


– Het is wel toegestaan om korte tekstfragmenten en one-liners te citeren op social media, of via blogs, voorzien van bronvermelding. Dank voor het delen.

– Onze behandel en coachingprogramma’s zijn bedoeld om je fysieke klachten te verhelpen. We kunnen je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door ons aangeboden kennis is geheel aan jou. We willen en kunnen je alleen helpen door het delen van onze kennis, ervaringen en strategieën.

– Alle diensten die wij aanbieden zijn door ons ontwikkeld voor het bereiken van een optimale gezondheid en educatieve en informatieve doeleinden. Niets van onze diensten of programma’s, of in welke van onze content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Wij bieden geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door ons gepresenteerde programma’s, producten, evenementen, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Wij adviseren om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kan Rob Talens aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

– Kortom: Je bent verantwoordelijk voor je eigen leven.

– Dank dat je deze kleine letters gelezen hebt. Bovenstaand verhaal is standaard juridisch geneuzel, maar we willen het graag duidelijk met je gecommuniceerd hebben.

Op alle transacties zijn deAlgemene voorwaarden van Rob Talens van toepassing